Skip to main content
Bhajan Name
Premse Kaho Sri Krsna Caitanya
Official Name
Prema Dhvani

Jaya Om Vishnu-pada paramahamsa parivrajakacharya ashtottara-shata Shri Srimad His Divine Grace Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada ki .......

Chorus: Jai

Ananta-kotivaishnava-vrinda ki .......

Chorus: Jai


Namacharya Haridasa Thakura ki ......

Chorus: Jai

Namacharya Haridasa Thakura ki ......

Chorus: Jai

Sri-Sri-Radha-Krishna Gopa-Gopinatha, Shyama Kunda, Radha Kunda, Girigovardhana ki .......

Chorus: Jai

All glories to the assembled devotees.

Chorus: Hare Krishna

All glories to Sri Guru and Gauranga.

Chorus: Hari Hari bol