Skip to main content
Bhajan Name
Adharam Madhuram
Official Name
Sri Madhurastakam
Author
Vallabhacarya
Language
Sanskrit

(1)

adharaḿ madhuraḿ vadanaḿ madhuraḿ

nayanaḿ madhuraḿ hasitaḿ madhuraḿ

hṛdayaḿ madhuraḿ gamanaḿ madhuraḿ

madhurādhi-pater akhilaḿ madhuraḿ

 

(2)

vacanaḿ madhuraḿ caritaḿ madhuraḿ

vasanaḿ madhuraḿ valitaḿ madhuraḿ

calitaḿ madhuraḿ bhramitaḿ madhuraḿ

madhurādhi-pater akhilaḿ madhuraḿ

 

(3)

veṇur madhuro reṇur madhuraḥ

pāṇir madhuraḥ pādau madhurau

nṛtyaḿ madhuraḿ sakhyaḿ madhuraḿ

madhurādhi-pater akhilaḿ madhuraḿ

 

(4)

gītaḿ madhuraḿ pītaḿ madhuraḿ

bhuktaḿ madhuraḿ suptam madhuraḿ

rūpaḿ madhuraḿ tilakaḿ madhuraḿ

madhurādhi-pater akhilaḿ madhuraḿ

 

(5)

karaṇaḿ madhuraḿ taraṇaḿ madhuraḿ

haraṇaḿ madhuraḿ ramaṇaḿ madhuraḿ

vamitaḿ madhuraḿ śamitaḿ madhuraḿ

madhurādhi-pater akhilaḿ madhuraḿ

 

(6)

guñjā madhurā mālā madhurā

yamunā madhurā vīcī madhurā

salilaḿ madhuraḿ kamalaḿ madhuraḿ

madhurādhi-pater akhilaḿ madhuraḿ

 

(7)

gopī madhurā līlā madhurā

yuktaḿ madhuraḿ bhuktaḿ madhuraḿ

hṛṣṭaḿ madhuraḿ śiṣṭaḿ madhuraḿ

madhurādhi-pater akhilaḿ madhuraḿ

 

(8)

gopā madhurā gāvo madhurā

yaṣṭir madhurā sṛṣṭir madhurā

dalitaḿ madhuraḿ phalitaḿ madhuraḿ

madhurādhi-pater akhilaḿ madhuraḿ